Ezine Kaymakamlığı 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

 

 

 

 

 
                                               
 


Bulunduğunuz Yer: Duyurular

 İHALE İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.İHALE İLANI

 

EZİNE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Ezine İlçesine Bağlı 14 Köyün Parke Taş Alımı,İşçiliği ve Nakliyesi işi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18.Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1- İdarenin     :

a) Adı ve adresi                                  : Ezine Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı –

                                                             Hükümet Konağı / EZİNE

b) Telefon ve Faks                             : Tel: 618 1675 – 6181126     Faks: 618 5796

2- İhale Konusu Yapım İşi:

a) Niteliği-Türü-Miktarı                      : Birliğimize bağlı 14 Köyün(Yahyacavuş,Yeniköy,Belen, Akçakeçili            

                                                                 ,Alemşah,Yavaşlar,Köprübaşı,Taştepe,Yaylacık,Pınarbaşı,Balıklı,                     

                                                                  Pazarköy,Kemallı ve Bahçeli) Parke taş alımı ,İşçiliği ve Nakliyesi işi

 b) Yapılacağı yer                               : Birliğimize bağlı 14 köy(14.000 Metre Kare)

 c) İşe Başlama Tarihi                         : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yer

                                                             teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin      :

a) Yapılacağı Yer                              : Ezine Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saat                                : 13/05/2013  Saat : 14.30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

 

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:

 

4.2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ; teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

 

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

 

4.1.2-Mevzuat gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

 

    -Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 

    -Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 

4.1.4-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12 maddesi (ihaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenlerini taşımadığına ilişkin Taahhütname

 

 

4.1.5-İlk ilan veya  ihale tarihi itibariyle S.G.K ve Vergi Borcu olmadığına ilişkin belge.

 

4.1.6- İhale dokümanının satın alındığına dair Belge  yada Banka Dekontu (İhale Dokümanı Ezine İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Ezine Kaymakamlığı adresinde görülebilir aynı adresten 250,00 TL’ye temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur)

 

4.1.7- İş Deneyim Belgesi (Bu ihalede benzer iş olarak Kanalizasyon yapım işi,İçme suyu şebekesi ile inşaat yapımı işleri kabul edilecek olup, teklif edilen bedelin en az %50’si kadar İş Deneyim Belgesi sunulmalıdır..(Mühendislik Diploması olarak İnşaat Mühendisliği kabul edilecektir.)

 

4.1.8- İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat (Teklif Edilen Fiyatın %3)

 

4.1.9-Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

 

4.1.10- Vekaleten ihaleye katılma halinde , istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.1.11-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi (iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludur)

 

 

5- Teklifler ihale saatine kadar Ezine İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilir.İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale üzerinde kalan istekli ile anahtar teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

 

6- Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İlgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

                                                                                              Ezine Köylere Hizmet Götürme

                                                                                                          Birliği Başkanlığı

 

  

*İhaleye teklif veren firmaların yetkilileri ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.

*Bu iş için teklif verecek olan firmalar tekliflerini en geç 13.05.2013 günü saat  12:00’a kadar K.H.G.B bürosuna elden teslim edeceklerdir.

*Bu iş için ihale dosya bedeli 250,00 TL  olup, hesap numarası  Ezine Halk Bankası Şubesi  :  

      TR 55 0001 2009 6420 0016  0000 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu içerik toplam 293.348 kez gösterildi, Site toplam 1.056.461 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 41 kişi geziyor.

 

T.C. EZİNE KAYMAKAMLIĞI